Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

 1. Begripsbepalingen

1.1 Opdrachtgever: eenieder aan wie Matrixian Group een aanbieding (offerte) doet of met wie Matrixian Group een Overeenkomst sluit, waarop deze voorwaarden van toepassing worden verklaard;

1.2 Opdrachtnemer: Matrixian Group B.V. (hierna te noemen: Matrixian Group), die diensten levert aan en verricht werkzaamheden voor opdrachtgevers met betrekking tot data intelligence diensten;

1.3 Persoonsgegevens: alle gegevens die tot een natuurlijk persoon herleidbaar zijn;

1.4 Verwerking van persoonsgegevens: alle handelingen die Matrixian Group uitvoert in opdracht van de Opdrachtgever met betrekking tot persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

1.5 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard;

1.6 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van Matrixian Group en op alle Overeenkomsten die Matrixian Group met een Opdrachtgever sluit tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van diensten.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen.

2.3 Bij Overeenkomsten die langer dan één jaar duren, behoudt Matrixian Group zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de desbetreffende Overeenkomst van toepassing te verklaren.

2.4 Gewijzigde voorwaarden treden dertig dagen na de bekendmaking van de wijziging in werking.

 1. Aanbiedingen (offertes)

3.1 Alle aanbiedingen (offertes) van Matrixian Group zijn vrijblijvend.

3.2 Aanbiedingen (offertes) hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

 1. Leveringstermijnen

4.1 Matrixian Group geeft op haar aanbiedingen (offertes) de verwachte leveringstermijn aan.

4.2 Matrixian Group zal zich naar behoren inspannen de verwachte leveringstermijn te halen. Overschrijding van deze leveringstermijn wordt tenminste 24 uur van tevoren aangekondigd.

4.3 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen.

4.4 Bestanden worden door Matrixian Group verzonden en/of ter beschikking gesteld zoals in de offerte aangegeven. Datum en tijdstip van het verzenden van de bestanden gelden als het tijdstip van levering.

 1. Prijzen (tarieven)

5.1 De door Matrixian Group berekende tarieven zijn in Euro’s en zullen worden vermeerderd met omzetbelasting (indien deze belasting op grond van de wet verschuldigd is) en met alle eventuele overige heffingen.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft Matrixian Group bij Overeenkomsten langer dan een jaar het recht om de door de Opdrachtgever verschuldigde tarieven met ingang van elk kalenderjaar te verhogen op basis van het consumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens (2006 = 100) van het CBS. Het aangepaste tarief wordt berekend door het geldende tarief te vermenigvuldigen met het indexcijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing van kracht wordt, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop het geldende tarief van kracht werd.

5.3 Indien Matrixian Group redenen aanwezig acht om het aangepaste tarief op een hoger bedrag vast te stellen dan volgens de berekening in artikel 5.2 het geval zou zijn, is de Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen binnen 14 dagen na de daartoe strekkende kennisgeving van Matrixian Group. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn. Voor de werkzaamheden die Matrixian Group uitvoert (en de door haar geleverde diensten) tot aan het verstrijken van deze termijn is de Opdrachtgever de op basis van het indexcijfer aangepaste tarieven verschuldigd.

 1. Facturen en betaling

6.1 Tenzij op de aanbiedingen (offertes) een andere termijn of afspraak is aangegeven, dienen facturen van Matrixian Group binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

6.2 Indien een factuur niet binnen de desbetreffende termijn is voldaan heeft Matrixian Group recht op vergoeding van alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zij in verband met het overschrijden van de termijn maakt. Tevens heeft Matrixian Group recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag. Matrixian Group heeft voorts het recht om de (verdere) nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden.

6.3 Het eventuele recht van de Opdrachtgever om de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten of deze te verrekenen wordt uitgesloten.

6.4 Matrixian Group is te allen tijde bevoegd om afdoende zekerheidsstelling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een Opdrachtgever te verlangen, alvorens (verder) te presteren.

6.5 Bij onenigheid over de juiste omvang van wat de Opdrachtgever aan Matrixian Group verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Matrixian Group bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door de Opdrachtgever wordt geleverd.

 1. Aangeleverde gegevens of bestanden door Opdrachtgever

7.1 Alle door een Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan te reiken gegevens en bestanden dienen door hem te worden aangeleverd in het door Matrixian Group aangegeven formaat en op de door Matrixian Group aangegeven wijze.

7.2 Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan, omdat de Opdrachtgever de aangeleverde gegevens of bestanden niet juist of onvolledig oplevert, kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van Matrixian Group leiden.

7.3 De Opdrachtgever is tegenover Matrixian Group aansprakelijk voor de eventuele schade die Matrixian Group lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen of andere elektronisch schadelijke elementen. De Opdrachtgever vrijwaart Matrixian Group voorts voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten of onvolkomenheden.

7.4 De Opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan Matrixian Group te leveren gegevens, bestanden en gegevensdragers dat hij gerechtigd is, deze aan Matrixian Group ter beschikking te stellen en dat Matrixian Group gerechtigd is de ten aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. De Opdrachtgever vrijwaart Matrixian Group voor eventuele aanspraken van derden.

 1. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 Op Matrixian Group rust de inspanningsverplichting de Overeenkomst naar behoren na te komen.

8.2 Indien de Opdrachtgever van oordeel is dat Matrixian Group de Overeenkomst niet naar behoren nagekomen is, dient hij Matrixian Group daarvan binnen 14 dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, bij ontbreken waarvan hij zich niet langer op het gebrek kan beroepen. De Opdrachtgever wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het moment dat hij de door Matrixian Group geleverde prestatie heeft ontvangen, dan wel anderszins met de inhoud van de prestatie bekend is geworden.

8.3 De Opdrachtgever is gehouden om Matrixian Group alle medewerking te verlenen teneinde Matrixian Group in staat te stellen een vermeend gebrek te onderzoeken en desgewenst binnen gezamenlijk overeengekomen tijd te herstellen.

8.4 Indien Matrixian Group niet heeft voldaan aan haar in artikel 8.1 genoemde inspanningsverplichting, de Opdrachtgever in overeenstemming met de artikelen 8.2. en 8.3 heeft gehandeld en het gebrek niet binnen redelijke tijd is hersteld, is Matrixian Group ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk voor directe schade, mits deze aan haar kan worden toegerekend en de aansprakelijkheid niet op grond van de artikelen 7.1 of 7.2 ongegrond is. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.

8.5 De omvang van iedere aansprakelijkheid van Matrixian Group is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (c.q. de geleverde diensten), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. Bij een langer lopende Overeenkomst bedraagt deze factuurwaarde ten hoogste wat Matrixian Group gedurende een periode van een jaar, voorafgaande aan de in artikel 8.2 bedoelde kennisgeving, ter zake van de desbetreffende Overeenkomst heeft gefactureerd. Het factuurbedrag wordt te allen tijde naar rato verminderd met de periode waarover de afgesproken prestatie in dat betreffende jaar wel is geleverd.

8.6 De in artikel 8.5 omschreven beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Matrixian Group.

8.7 Matrixian Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor te late leveringen doordat (internet) verbindingen niet werken.

8.8 Indien Matrixian Group voor het nakomen van de Overeenkomst (deels) gebruik maakt van data die bij derden is ingekocht, is Matrixian Group niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van deze data. Tevens is Matrixian Group niet verantwoordelijk voor eventuele inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten in relatie tot deze data door genoemde derde partijen.

 1. Geheimhouding

9.1 De Opdrachtgever zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die bij de uitvoering van de Overeenkomst in zijn bezit komt en zal die informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Overeenkomst.

9.2 Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet, indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat vertrouwelijke informatie aan een derde te verschaffen. In dat geval zal de Opdrachtgever echter zo spoedig mogelijk Matrixian Group van de informatieverschaffing op de hoogte stellen.

9.3 In geval van overtreding van de bepaling van artikel 9.1 verbeurt de Opdrachtgever (per overtreding) aan Matrixian Group een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000 (zegge vijftigduizend euro), alsmede een boete van € 5.000 (zegge vijfduizend euro) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Matrixian Group op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

 1. Door Matrixian Group ter beschikking gestelde gegevensbestanden.

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijft Matrixian Group voor de uitvoering van de Overeenkomst eigenaar van de aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevensbestanden.

10.2 Het is Opdrachtgever toegestaan om de bestanden binnen de organisatie met hetzelfde KvK nummer te distribueren. Distribueren aan een organisatie(onderdeel) met een ander KvK nummer is niet toegestaan.

10.3 De Opdrachtgever kan slechts na schriftelijke toestemming van Matrixian Group wijzigingen aanbrengen in de in artikel 10.1 genoemde gegevensbestanden.

10.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan frauduleuze handelingen (zoals het verzenden van spooknota’s) met de door Matrixian Group verstrekte informatie uit te voeren. In geval van overtreding van deze bepaling verbeurt de Opdrachtgever (per overtreding) aan Matrixian Group een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 25.000 (zegge vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis, één en ander onverminderd het recht van Matrixian Group op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade. Matrixian Group zal de geïnde boete ter beschikking stellen aan een door haar nader te bepalen goed doel.

 1. Intellectuele eigendom

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van de Overeenkomst aan een Opdrachtgever ter beschikking gestelde producten (waaronder gegevens en gegevensbestanden) bij Matrixian Group en worden deze niet aan de Opdrachtgever overgedragen.

11.2 Met betrekking tot de in artikel 11.1 bedoelde producten wordt aan een Opdrachtgever slechts een persoonlijk en niet- overdraagbaar gebruiksrecht verleend; dit recht komt niet (mede) toe aan met de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen of instellingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de producten te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen, dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar te maken, anders dan in overeenstemming met wat daarover in de desbetreffende Overeenkomst is bepaald. Voor zover de producten uit gegevens of gegevensbestanden bestaan, mogen deze niet worden “opgevraagd” of “hergebruikt” in de zin van de Databankenwet, behoudens voor zover dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van het overeengekomen gebruik van die gegevens of gegevensbestanden. De voorgaande beperkingen laten de rechten van de Opdrachtgever, voortvloeiende uit de artikelen 45j en 45k van de Auteurswet 1912 (het toegestane eigen gebruik voor back-up- en archiefdoeleinden) onverlet.

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Matrixian Group is het de Opdrachtgever niet toegestaan om logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van Matrixian Group te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame-uitingen daaronder begrepen) met derden.

11.4 In geval van overtreding van één van de bepalingen van artikel 11.2 of 11.3, verbeurt de Opdrachtgever (per overtreding) aan Matrixian Group een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000 (zegge vijftigduizend euro), evenals een boete van € 5.000 (zegge vijfduizend euro) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Matrixian Group op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle ter uitvoering van de Overeenkomst door Matrixian Group geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat de Opdrachtgever al hetgeen hij aan Matrixian Group verschuldigd is volledig heeft voldaan.

12.2 Indien Matrixian Group zich op haar eigendomsvoorbehoud beroept is de Opdrachtgever gehouden alle medewerking te verlenen teneinde haar in staat te stellen de desbetreffende zaken tot zich te nemen.

 1. Toegang beveiligde websites en toegang beveiligd netwerk Matrixian Group

13.1 Indien Matrixian Group een aanbieding doet waarvoor toegang tot door Matrixian Group beheerde website(s) nodig is, zijn ook de volgende voorwaarden op die aanbieding en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst van toepassing.

13.2 Toegang tot de beveiligde Matrixian Group website is uitsluitend toegestaan voor vooraf door de Opdrachtgever geautoriseerde medewerkers van de Opdrachtgever. Geautoriseerde medewerkers krijgen toegang door middel van een gebruikersaccount en een wachtwoord. De Opdrachtgever zal uitsluitend medewerkers autoriseren die uit hoofde van hun functie toegang tot voornoemde netwerken moeten hebben. Op verzoek van de Opdrachtgever om een geautoriseerde medewerker toegang te verlenen, zal Matrixian Group de medewerker registreren, het gebruikersaccount toesturen en via een beveiligde procedure het wachtwoord. Na ontvangst van het gebruikersaccount en het wachtwoord, krijgt de geautoriseerde medewerker toegang tot de Matrixian Group website.

13.3 Indien Matrixian Group aan een Opdrachtgever een gebruikersaccount en wachtwoord verstrekt, verplicht de Opdrachtgever zich deze gegevens niet aan een derde ter beschikking te stellen en ook al het redelijk mogelijke te doen teneinde onbevoegd gebruik van deze gegevens te voorkomen. Indien Matrixian Group misbruik van een gebruikersaccount, een wachtwoord of, meer in het algemeen, van een aangeboden website functionaliteit vermoedt, heeft zij het recht de door middel van het gebruikersaccount of het wachtwoord verkrijgbare toegang te weigeren c.q. blokkeren.

13.4 De Opdrachtgever staat er voor in dat de apparatuur en systemen van Opdrachtgever die gebruikt worden voor toegang tot de Matrixian Group website veilig zijn. De Opdrachtgever garandeert dat de apparatuur en systemen die voor de toegang gebruikt worden niet blootgesteld worden aan onnodige risico’s, waaronder virus aanvallen van buitenaf.

13.5 Matrixian Group draagt zorg voor beveiliging van de Matrixian Group website. Indien er zich naar de mening van Matrixian Group omstandigheden voordoen, waardoor de Matrixian Group website niet op het voorgeschreven veiligheidsniveau kan worden gehouden, is Matrixian Group gerechtigd over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk afsluiten van de (netwerk)toegang.

13.6 De Opdrachtgever vrijwaart Matrixian Group voor de gevolgen van verlies of onbevoegd gebruik van de door Matrixian Group verstrekte gebruikersaccounts en wachtwoorden, tenzij deze gevolgen worden veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Matrixian Group zelf.

13.7 Indien de Opdrachtgever en Matrixian Group expliciet met elkaar overeenkomen dat de gegevens online gepubliceerd mogen worden en/of online ter beschikking gesteld mogen worden op een niet afgeschermde omgeving is Opdrachtgever verplicht zich in te spannen in het tegen gaan van scraping, data extractie of andere methode waarmee bezoekers van de website geautomatiseerd gegevens opvragen afkomstig van Matrixian Group.

 1. Gebruik van door Matrixian Group verstrekte gegevens

14.1 Indien de Overeenkomst met zich meebrengt dat Matrixian Group aan de Opdrachtgever gegevens verstrekt, teneinde de Opdrachtgever in staat te stellen die gegevens te gebruiken, zijn ook de volgende voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.

14.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan door Matrixian Group verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in de Overeenkomst bepaald. Behoudens voor zover dit doel dat meebrengt, is het de Opdrachtgever niet toegestaan door Matrixian Group verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen database op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Het is de Opdrachtgever evenmin toegestaan door Matrixian Group verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen dienstverlening op te bouwen of deze te (laten) exploiteren m.b.t. adressen. Een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking door de Opdrachtgever van eigen gegevens met door Matrixian Group verstrekte gegevens is slechts toegestaan, indien daardoor op geen enkele wijze inbreuk wordt gedaan aan de aard of omvang van het ter zake van de door Matrixian Group verstrekte gegevens verleend gebruiksrecht. Deze beperkingen laten het recht van de Opdrachtgever om aan de hand van een verkregen respons een eigen registratie op te bouwen onverlet.

14.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door Matrixian Group verstrekte gegevens slechts eenmalig door de Opdrachtgever worden gebruikt en zal dit eenmalige recht bij bedrijfsgegevens na verloop van drie maanden en bij consumentengegevens na verloop van vier weken nadat Matrixian Group de desbetreffende gegevens heeft verstrekt vervallen.

14.4 Indien overeengekomen is dat de Opdrachtgever door Matrixian Group verstrekte gegevens meervoudig mag gebruiken (onder welk gebruik mede wordt begrepen een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking, zoals bedoeld in artikel. 14.2), wordt de desbetreffende Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen (bijvoorbeeld bij ad hoc leveringen), aangegaan voor de duur van één jaar.

14.5 Na afloop van het toegestane gebruik is de Opdrachtgever verplicht om de gegevens terstond te vernietigen c.q. te verwijderen, dan wel, indien Matrixian Group daarom verzoekt, deze aan Matrixian Group te retourneren.

14.6 Het is Opdrachtgever bekend dat gezien de herkomst van de gegevens en de wijze waarop deze worden verzameld Matrixian Group niet kan instaan voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.

14.7 Indien overeengekomen is dat de Opdrachtgever door Matrixian Group verstrekte gegevens op zijn beurt aan een derde ter beschikking mag stellen, is de Opdrachtgever verplicht die derde dezelfde verplichtingen op te leggen als hijzelf jegens Matrixian Group uit hoofde van de Overeenkomst heeft.

14.8 Indien controles uitwijzen dat de Opdrachtgever zich niet houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledig bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.

14.9 In geval van overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, verbeurt de Opdrachtgever (per overtreding) aan Matrixian Group een, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,- (zegge vijftigduizend euro), alsmede een boete van € 5.000,- (zegge vijfduizend euro) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Matrixian Group op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

 1. Privacy

15.1 Indien de Overeenkomst met zich brengt dat Matrixian Group aan de Opdrachtgever persoonsgegevens (of gegevens die aan tot personen herleidbare bestanden kunnen worden) verstrekt, zijn ook de volgende voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.

15.2 De Opdrachtgever zal Matrixian Group voorafgaande aan de verstrekking van de in artikel 15.1 bedoelde gegevens informeren over het doel waarvoor de verstrekte gegevens zullen worden aangewend.

15.3 Matrixian Group is niet gehouden om gegevens aan de Opdrachtgever te verstrekken die betrekking hebben op personen van wie Matrixian Group weet of vermoedt dat zij tegen verstrekking van hen betreffende persoonsgegevens bezwaar hebben. De Opdrachtgever zal zich onthouden van het gebruik van door Matrixian Group verstrekte gegevens die betrekking hebben op personen, van wie de Opdrachtgever weet of vermoedt dat zij tegen gebruik of verwerking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben.

15.4 Indien de Opdrachtgever op grond van artikel 15 Algemene Verordening Gegevensbescherming een betrokkene inlicht met betrekking tot de herkomst van persoonsgegevens en daarbij meedeelt dat die gegevens door Matrixian Group zijn verstrekt, zal hij Matrixian Group hiervan terstond op de hoogte stellen en daarbij aangeven, welke inlichtingen met betrekking tot de herkomst aan de betrokkene zijn gegeven. De Opdrachtgever zal deze inlichtingen slechts geven, nadat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat het verzoek van de daadwerkelijke betrokkene afkomstig is.

15.5 De Opdrachtgever zal ieder verzoek tot wijziging, afscherming of verwijdering van door Matrixian Group ter beschikking gestelde persoonsgegevens terstond uitvoeren, mits door de Opdrachtgever met zekerheid is vastgesteld, dat dit verzoek afkomstig is van de daadwerkelijke betrokkene. De Opdrachtgever zal Matrixian Group en eventuele derden, die eveneens over de desbetreffende gegevens beschikken, terstond over dergelijke verzoeken en de ter zake door hem genomen maatregelen informeren.

15.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan door Matrixian Group verstrekte persoonsgegevens buiten Nederland te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Matrixian Group.

15.7 Indien de Opdrachtgever aan Matrixian Group persoonsgegevens verstrekt, staat hij ervoor in dat ten aanzien van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming – en dat de verstrekking aan en verwerking door Matrixian Group is toegestaan onder deze regelgeving. De Opdrachtgever zal ten aanzien van de door Matrixian Group aan hem geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze regelgeving voldoen. De Opdrachtgever vrijwaart Matrixian Group voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan de deze regelgeving.

15.8 De Opdrachtgever zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van zijn producten en diensten dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van door Matrixian Group verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen.

15.9 De Opdrachtgever zal ter zake van het gebruik van door Matrixian Group verstrekte gegevens de meest recente gedragscode(s) voor van de brancheorganisatie(s), waarbij Matrixian Group is aangesloten in acht (laten) nemen. Op haar beurt kan Matrixian Group bij de uitvoering van de Overeenkomst niet gehouden worden te handelen in strijd met deze gedragscode.

 1. Verwerkingsactiviteiten

16.1 Indien de Opdrachtgever aan Matrixian Group gegevens verschaft om te verwerken, zal Matrixian Group slechts die werkzaamheden met betrekking tot de gegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen. Matrixian Group is niet gerechtigd andere werkzaamheden of handelingen met betrekking tot de gegevens te verrichten.

16.2 Matrixian Group zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.

16.3 Matrixian Group zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de gegevens waarvan zij kennisneemt in het kader van de opgedragen verwerkingsactiviteiten. Zij zal er zorg voor dragen dat haar personeel en derden die voor haar werkzaam zijn dezelfde geheimhouding betrachten.

16.4 De Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de vestiging waar de werkzaamheden worden verricht te inspecteren, mede in het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 16.2, op voorwaarde dat de Opdrachtgever Matrixian Group daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en op voorwaarde dat de Opdrachtgever bij de inspectie de redelijke aanwijzingen van Matrixian Group opvolgt.

16.5 De Opdrachtgever vrijwaart Matrixian Group, behoudens opzet en/of grove schuld van Matrixian Group, voor alle aanspraken die jegens Matrixian Group worden ingesteld wegens schending van het gestelde bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

16.6 Matrixian Group is als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien de Opdrachtgever in strijd handelt met het gestelde bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Matrixian Group is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade. De Opdrachtgever is jegens Matrixian Group aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de opschorting.

 1. Abonnementen

17.1 Alle abonnementen met Matrixian Group worden aangegaan voor de periode van een (1) jaar. Tenzij anders overeengekomen, dient Opdrachtgever Matrixian Group twee (2) maanden voor verstrijken van het abonnementsjaar schriftelijk op de hoogte stellen van het niet verlengen van het abonnement, anders wordt het abonnement wederom met een jaar verlengd.

17.2 Tenzij anders overeengekomen worden abonnementsgelden jaarlijks vooraf geïnd. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling, zal Matrixian Group de informatieverstrekking stopzetten. Het factuurbedrag wordt, verhoogd met de wettelijke rente, aangeboden aan een incassobureau. Nadat het verschuldigde bedrag van Opdrachtgever is ontvangen, worden de bestanden vanaf stopzetting van de levering alsnog toegezonden.

 1. Opzegging

18.1 Opzegging of bedrijfsbeëindiging – om welke reden dan ook – door de Opdrachtgever zal nimmer leiden tot terugbetaling van abonnementsgelden.

18.2 Bij bedrijfsbeëindiging door Matrixian Group zal Matrixian Group het abonnementsbedrag naar rato (verhouding aantal leveringen / jaar leveringen) terugbetalen aan Opdrachtgever.

 1. Overige bepalingen

19.1 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag of aangifte tot) faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de Opdrachtgever binnen redelijke tijd aan Matrixian Group mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Matrixian Group zonder ingebrekestelling gerechtigd is

 • de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
 • al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever op te schorten;

één en ander onverminderd de andere rechten van Matrixian Group onder welke Overeenkomst met de Opdrachtgever dan ook en zonder dat Matrixian Group tot enige schadevergoeding is gehouden.

19.2 Het is Matrixian Group toegestaan de in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

19.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan enige derde over te dragen, behoudens voor zover uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden anders voortvloeit dan wel na voorafgaande schriftelijke toestemming van Matrixian Group.

19.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of zonder rechtskracht zijn, dan zullen Matrixian Group en de Opdrachtgever met elkaar in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een rechtsgeldige regeling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige of niet-rechtsgeldige bepaling.

 1. Voortdurende bepalingen

Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval de bepalingen met betrekking tot geheimhouding (artikel 9), intellectuele eigendomsrechten (artikel 11), geschillen en toepasselijk recht (artikel 21).

 1. Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Geschillen in verband met de (uitvoering van de) Overeenkomst en deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Matrixian Group statutair is gevestigd.