Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Toegang tot en gebruik van onze internetsite, internetapplicaties en webshops zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in de betreffende applicatie of een ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site. Zie ook: Algemene voorwaarden voor het gebruik van data en de Privacyverklaring.

Informatie over Matrixian Group of met haar gelieerde ondernemingen en de producten en diensten van Matrixian Group op deze site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

1. Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Matrixian Group of haar producten en diensten worden verstrekt zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

2. Matrixian Group noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

3. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Matrixian Group gecorrigeerd zullen worden naar Matrixian Group’s goeddunken. Ook wordt de informatie op deze website regelmatig bijgewerkt. Matrixian Group behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op de site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Matrixian Group alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

4. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Matrixian Group herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Matrixian Group. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Matrixian Group.

5. De op de site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van Matrixian Group. Zie Algemene Voorwaarden Matrixian Group op de site.

6. Alhoewel Matrixian Group al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

7. Voor bepaalde diensten en producten die aangeboden worden op de site geldt dat deze goed en probleemloos benaderbaar zijn in combinatie met een Apple, Windows computer en Internet Explorer 9, Google Chrome en hoger. Het benaderen van deze producten en diensten met computers met andere systemen wordt door Matrixian Group niet specifiek ondersteund of getest.

8. U gaat ermee akkoord de normale werking van deze site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.
9. Deze voorwaarden en deze onthoudingsverklaring, alsmede enige vordering gebaseerd op het gebruik van informatie van deze site wordt beheerst door Nederlands recht en partijen onderwerpen zich aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.